Zásady ochrany osobných údajov

Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú, akým spôsobom spracúvam pri poskytovaní mojich služieb osobné údaje. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov, môžete ma kontaktovať e-mailom na kontakt@kitaka-haes.com.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadim primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”) 2016/679 z dňa 27.4.2016, ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na mňa vzťahujú ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia

Moje zásady a princípy ochrany súkromia

Mojou prioritnou zásadou je získavať a uchovávať osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu. Nepýtam sa na osobné informácie, pokiaľ ich skutočne nepotrebujem. Nezdieľam Vaše osobné informácie s nikým iným, okrem prípadov týkajúcich sa zákona, vývoja mojich služieb / produktov alebo ochrany mojich práv. Moje služby navrhujem aj so zámerom, aby za každých okolností boli dodržané základné zásady a princípy ochrany súkromia a najmä ochrany osobných údajov.

Ako získavam Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje najčastejšie získavam priamo od Vás. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné a nepredstavuje zmluvnú alebo zákonnú povinnosť. Osobné údaje mi môžete poskytnúť rôznymi spôsobmi napr. :

 • ma kontaktujete prostredníctvom webovej stránky, Instagramu alebo Facebooku
 • sami mi poskytnete údaje e-mailom, pomocou sociálnych médií, telefonicky alebo iným spôsobom
 • vyplníte a odošlete kontaktný formulár
 • pridáte komentár k príspevku
 • objednáte si služby na mojej stránke / Instagrame / Facebooku
 • uzavriete so mnou zmluvu
 • priamou komunikáciou so mnou

Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvam na žiadny vymedzený účel spracúvania osobných údajov.

Ktoré údaje spracúvam?

 • Meno a priezvisko alebo firemné údaje
 • Telefónne číslo
 • E-mailová adresa,
 • Poštová adresa,
 • IP adresa,
 • Identifikácia prehliadača, operačného systému a iné informácie potrebné k analýze cookies

Prečo spracúvam osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z mojej strany nevyhnutné preto, aby som mohla poskytovať svoje služby, aby som mohla plniť zákonné a zmluvné povinnosti a chrániť oprávnené záujmy mojich klientov

Na aké účely spracúvam osobné údaje?

 • Poskytovanie tovarov a služieb (Oprávnený záujem)
 • Poskytovanie poradenstva v oblasti výživy (Oprávnený záujem)
 • Zasielanie marketingovej komunikácie (Oprávnený záujem)
 • Kontaktný formulár (Oprávnený záujem). Na mojej stránke nájdete KONTAKTNÝ FORMULÁR, ktorý slúži na zasielanie dopytu po mojich službách, otázok alebo iných informácií. Tento formulár zbiera osobné údaje len za účelom spätného kontaktovania s odpoveďou.
 • Účtovné a daňové účely (Účtovná agenda)
 • Plnenie zmluvy. Údaje, ktoré mi poskytujete, využívam k tomu, aby som Vás mohla spätne kontaktovať s odpoveďou na Vaše požiadavky pre účely plnenia zmluvy. Všetky osobné údaje sú spracovávané zákonným a transparentným spôsobom, a sú vyžadované iba primerané, relevantné a nevyhnutné údaje vo vzťahu k účelu ich spracovania.
 • Prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach (Oprávnený záujem)
 • Komentáre (Oprávnený záujem). Keď návštevníci pridajú komentár na tento web, sú zhromažďované údaje zobrazené vo formulári pre komentár, ďalej IP adresa návštevníka a reťazec user agent definujúci prehliadač, čo napomáha detekcii spamu.
 • Archívne účely a správa registratúry(Čl. 89 GDPR a Zákon o archívoch a registratúrach)
 • Štatistické účely(Čl. 89 GDPR)
 • Cookies (viď zde)
 • Analytika (Oprávnený záujem). Využívam služby Google Analytics pre anonymnú analýzu užívateľského správania na mojej webovej stránke, aby som mohla nájsť a opraviť chyby v užívateľskom rozhraní. Táto aplikácia môže využívať cookies pre mapovanie Vášho pohybu na mojej stránke. Viac informácii nájdete na stránkach služby https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=cs

Komu poskytujem Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sprístupňujem len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov. V postavení sprostredkovateľa môžem Vaše osobné údaje sprístupňovať iným osobám len v prípade, ak to dovoľuje zmluva s klientom, so súhlasom klienta alebo ak taká povinnosť vyplýva z právnych predpisov. V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností patria medzi typických príjemcov Vašich osobných údajov:

 • poskytovatelia cloudových alebo hostingových služieb (napr. Websupport, Google);
 • poskytovatelia štandardného softvérového vybavenia (napr. Microsoft) alebo mojej technickej podpory
 • profesionálni poradcovia (napr. advokáti, účtovníci)

V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívam sub-dodávateľov, pred ich poverením overujem, či spĺňajú požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov podľa GDPR.

Kam prenášam Vaše osobné údaje?

Štandardne preferujem cezhraničné prenosy osobných údajov iba v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórskoa Lichtenštajnsko), ak je to možné. Avšak, niektorí naši sub-dodávatelia a vyššie uvedení príjemcovia osobných údajov môžu byť usadení alebo ich serveri sa môžu nachádzať v Spojených štátoch amerických, ktoré – ako také – predstavujú tretiu krajinu, ktorá nezaručuje ochranu osobných údajov primeranú ochrane v EÚ. Avšak, spoločnosti, ktoré sa certifikovali v rámci tzv. EU-US Privacy Schield mechanizmu, sú podľa rozhodnutia Komisie EÚ považované za poskytujúce primeranú ochranu osobných údajov ako v EÚ.

Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby detekcia spamu, ktorá tiež môže byť umiestnená v zahraničí. Viac o spracovaní osobných údajov služby Disqus nájdete na adrese: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy
Ak nie je pri poli pre vkladanie komentárov logo služby Disqus, môže byť využívaná služba Akismet. Zásady ochrany osobných údajov služby Akismet nájdete na: https://automattic.com/privacy/

Ako dlho uchovávam Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávam najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujem prostredníctvom internej politiky alebo registratúrnym plánom.

Ak máte záujem dozvedieť sa, či o Vás aktuálne spracúvam Vaše osobné údaje na konkrétne účely, obráťte sa na mňa mailom na kontakt@kitaka-haes.com so žiadosťou o potvrdenie, či o Vás spracúvam osobné údaje.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o Vás spracúvam osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Môžete požiadať o zaslanie súboru s exportom osobných údajov, ktoré o Vás uchovávam, vrátane všetkých údajov, ktoré ste mi poskytli. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Dané právo môžete realizovať buď „odhlásením sa z odberu“ v texte každého marketingovo zameraného emailu alebo zaslaním námietky na e-mailovú adresu kontakt@kitaka-haes.com. Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov, ktoré sledujem.

V prípade uplatnenia tohto práva Vám rada preukážem spôsob, ktorým som vyhodnotila tieto oprávnené záujmy ako prevažujúce nad právami a slobodami dotknutých osôb.

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z mojej strany vyhovené, nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky ,resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budem vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a uplatniteľných výnimiek. Ako dotknutá osoba máte najmä:

 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvam. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvam osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvam, ak je to technicky uskutočniteľné
 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvam nesprávne alebo neúplne osobné údaje
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR
 • Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na právnom základe súhlasu podľa plnenia zmluvy.

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčam akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou so mnou.

Zmena podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré som Vám povinná vzhľadom na spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujem možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmením tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dám do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.